Artikel 1  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden:  de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Bedenktermijn:  dit is de termijn die de consument heeft om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht;

Consument:  een natuurlijke persoon welke niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Dag:  kalenderdag; 

Herroepingsrecht:  dit is de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier:  dit is het formulier dat de ondernemer ter beschikking stelt welke de consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer:  de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst:  dit is de overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: dit is het middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte samen zijn gekomen. 

Artikel 2  Identiteit van de ondernemer

Boutique Mani

E-mailadres: info@boutiquemani.nl

KvK-nummer: 68017081

Btw-nummer: NL001121160B58

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 

3.2 De tekst van de algemene voorwaarden worden voordat de overeenkomst op afstand gesloten wordt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien, alvorens de overeenkomst op afstand gesloten wordt. Deze worden indien verzocht door de consument zo spoedig mogelijk elektronisch toegezonden. 

Artikel 4 Aanbod

4.1 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of er voorwaarden aan verbonden zijn, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

Artikel 5  Levertijden en -kosten

5.1 De ondernemer zal elk in ontvangst genomen bestelling en bij elke uitvoering daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

5.2 Het opgegeven adres door de consument aan de ondernemer geldt als plaats van levering. De consument dient hiervoor de juiste en volledige adresgegevens kenbaar te maken. 

5.3 Alle bestellingen worden uiterlijk binnen 1-2 werkdagen verzonden na ontvangst betaling, mits anders aangegeven of overeengekomen. Indien de ondernemer na 5 werkdagen de bestelling nog niet heeft verzonden dan wordt de consument hierover bericht en heeft deze de keuze geld retour of wachten op levering.  Indien de ondernemer niet binnen 3 weken kan leveren dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd. De consument wordt hiervan per e-mail op de hoogte gehouden en ontvangt het geld retour binnen 8 werkdagen na annulering.

5.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. De consument kan geen rechten ontlenen aan eventuele genoemde termijnen. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

5.5 Voor elke bestelling binnen NL wordt een bedrag van € 4,95 in rekening gebracht en wordt de bestelling verzonden met PostNL. Voor bestellingen in West-Europa geldt een tarief van € 7,95 en wordt de bestelling verzonden met PostNL en heeft een levertijd van 3-5 werkdagen. 

5.6 Bestellingen met een bestelwaarde van minimaal €100,- binnen Nederland, worden gratis verzonden. De consument dient de optie zelf aan te vinken tijdens het bestelproces. Naar België en Duitsland geldt een minimale bestelwaarde van €120,- voor gratis verzending.

5.7 In geval van een herroeping zoals in 6.1, waarbij het oorspronkelijke bestelbedrag onder de €100,- (binnen Nederland) of onder de €120(voor België en Duitsland), dan worden de oorspronkelijke verzendkosten à €4,95 of €7,95 in mindering gebracht op de geretourneerde artikelen.

5.8 Vanwege de snelle levertijden, kunnen eventuele verzoeken tot annuleringen/wijzigingen vanuit de consument NIET gegarandeerd worden.

Artikel 6  Herroepingsrecht

6.1 De consument heeft voor een overeenkomst een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn mag de consument zonder opgave van reden de overeenkomst ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping.

6.2 De bedenktermijn welke vermeld onder lid 1 van dit artikel gaat in op de dag nadat de consument, of een derde (bijv. de buren), die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen

6.3 Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dan dient hij dit per e-mail kenbaar te maken aan de ondernemer via info@boutiquemani.nl onder vermelding van het product en bestelnummer. Nadat de consument een bevestiging en het retouradres heeft ontvangen, kan hij het product retourneren.

6.4 Indien een retour niet binnen 14 dagen na ontvangst is verzonden door de consument, mag de ondernemer deze retour weigeren en dient de consument de retour terug te nemen en dient hij/zij de verzendkosten die daaraan verbonden zijn op zich te nemen.

6.5 Verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product dient door de consument zelf betaald te worden. De consument dient het verzendbewijs met track&trace code te bewaren, totdat de retour is verwerkt.

6.6 Producten die geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking, zonder beschadigingen en voorzien van de aangehechte prijskaartjes en labels. Beschadigde of gebruikte artikelen worden niet gecrediteerd. 

6.7 Producten die op maat gemaakt zijn voor de consument zijn uitgesloten van het herroeppingsrecht. 

6.8 Het aankoopbedrag wordt na ontvangst van het geretourneerde product binnen 8 werkdagen teruggestort op het rekeningnummer waarmee de originele betaling is gedaan.

Artikel 7  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktermijn

7.1 Gedurende de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal hij/zij slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Hierbij is het uitgangspunt dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het artikel welke het gevolg is van een manier van omgaan met het artikel die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

Artikel 8  Nakoming overeenkomst en extra garanties

8.1 De ondernemer staat ervoor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en of overheidsvoorschriften. Tevens staat de ondernemer er voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik. 

8.2 De kleur van de kleding kan op de foto afwijken van de werkelijkheid vanwege lichtinval en gebruik computer / telefoon / tablet. In de omschrijving wordt de kleur zo juist mogelijk vermeld. Consumenten kunnen geen recht ontlenen indien de kleur afwijkt van de werkelijkheid, mits het een hele andere kleur is dan vermeld in de omschrijving. 

Artikel 9 Klachten

9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of artikelen dienen volledig en duidelijk omschreven per e-mail ingediend te worden bij de ondernemer, tijdig doch binnen een termijn van 7 dagen, nadat de koper de producten heeft ontvangen. Een snellere melding van klachten, dat wil zeggen direct na constatering, is in het belang van ondernemer en koper. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de koper zijn rechten verliest.

9.2 Klachten worden binnen 48 uur in behandeling genomen en binnen 14 dagen verwerkt.  Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

9.3  De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 10  Nederlands recht

Op alle overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.